วิธีดูแลสุขภาพแต่ละช่วงอายุ

การดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยเป็นสิ่งสำคัญมากเนื่องจากแต่ละวัยจะมีการใช้งานสุขภาพรวมถึงความแข็งแรงของสุขภาพไม่เท่ากัน เมื่อเป็นเช่นนี้การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงให้ถูกต้องจะทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ

  1. ช่วง 1 อายุ 0-6 ปี – เริ่มกันตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็ควรมีการตรวจอยู่เสมอเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยจากนั้นเมื่อคลอดจนถึงอายุ 6 ปี ก็ควรได้รับการดูแลจากผู้ปกครองอย่างเหมาะสม มีการไปฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนพร้อมกับพยายามสร้างพัฒนาการทางด้านทักษะการเรียนรู้ พฤติกรรม อยู่เสมอ
  2. ช่วง 2 อายุ 7-18 ปี – สิ่งที่เน้นย้ำที่สุดในการเริ่มเข้าสู่เด็กโตจนถึงวัยรุ่นคือสภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ดี รู้จักการเลือกทางเดินชีวิตที่ถูกต้อง ห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลาย เพื่อการเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
  3. ช่วง 3 อายุ 19-60 ปี – เป็นช่วงวัยทำงานอย่างเต็มตัวแม้มีการดูแลสุขภาพที่น้อยลง เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ แต่การดูแลตัวเองในวัยนี้เป็นสิ่งสำคัญ ต้องหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้น เพื่อที่ว่าเมื่อเข้าสู่วัยชราจะได้มีสุขภาพที่ดี
  4. ช่วง 4 อายุ 60 ปีขึ้นไป – เป็นวัยสูงอายุที่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากมาย ควรได้รับการตรวจจากแพทย์สม่ำเสมอ ทานยาตามกำหนด ออกกำลังกายที่ทำได้ ทานอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดี